สมัครเรียนและลงทะเบียนนักศึกษา

หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี ๒๕๖๒

สถานที่เรียน : วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วันเรียน : วันปฐมนิเทศก่อนเปิดเรียน วันอาทิตย์ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

ข้อมูลในการเข้าระบบ

ชื่อเข้าใช้ระบบควรเป็นอักษรอังกฤษ 6-15 ตัวอักษร
รหัสผ่านต้องมีขนาด 6-15 ตัวอักษร

ข้อมูลนักศึกษา

กรณีที่ท่านไม่มี Email เชิญสมัครใช้ฟรีที่ gmail หรือถ้าไม่สะดวกกรุณากรอก visitor@mahapali.com

ข้อมูลทางการศึกษา

ความคิดเห็น