หลักสูตรไวยากรณ์บาลีพื้นฐาน

สถานที่เรียน : วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วันเรียน : เรียนทุกวันอาทิตย์ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น