หลักสูตรเตรียมสอบ PAT 7.6

สถานที่เรียน : วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วันเรียน : เรียนทุกวันอาทิตย์ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐น