หลักสูตรบาลีศีกษา ๑-๒ (แปลธรรมบท ๑-๔)
รุ่นที่ :
ปีการศึกษา :
รายละเอียดหลักสูตร
สถานที่เรียน
วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
รายละเอียดตารางเรียน
เรียนทุกวันอาทิตย์ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐น

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986 , 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail :