หลักสูตรบาลีศีกษา ๑-๒ (แปลธรรมบท ๑-๔)

สถานที่เรียน : วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วันเรียน : เรียนทุกวันอาทิตย์ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐น