หลักสูตรบาลีศีกษา ๓ (แปลธรรมบท ๕-๘)

สถานที่เรียน : วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วันเรียน : เรียนทุกวันเสาร์ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐น