หลักสูตรบาลีศึกษา ๕ (แปลมังคลัตถทีปนี)

สถานที่เรียน : วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วันเรียน : เรียนทุกวันเสาร์ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐น