หลักสูตรภาษาบาลีสำหรับฆราวาส ปี ๒๕๖๒

สถานที่เรียน : วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วันเรียน : วันปฐมนิเทศก่อนเปิดเรียน วันอาทิตย์ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.