หลักสูตรบาลีศึกษา ๗ (แปลสมันตปาสาทิกา)

สถานที่เรียน : วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
วันเรียน : หลักสูตร ๑ ปี เรียนทุกวันเสาร์ ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐น