แจ้งลาเรียน
*บัตรประชาชน :
*เลือกสถานที่เรียน :
*วันที่จะลาหยุด :
*เหตุผลในการลา :
 

มหาบาลีวิชชาลัย วัดโมลีโลกยาราม ถนนวังเดิม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-8147, 099-2468-986 , 086-7962-617, 089-6601-464
E-mail :